REGULAMIN KONKURSU „Doskonały Duet” FINAŁ

REGULAMIN KONKURSU

„Doskonały Duet”

§ 1 Postanowienia ogólne
 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, na jakich organizowany jest konkurs pod nazwą „Doskonały Duet” (dalej: „Konkurs”)
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, KRS 0000086064 (dalej: „Organizator”).
 3. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący firmami wykonawczymi, wykorzystującymi do świadczenia swoich usług produkty Organizatora marek Isover, Rigips i Weber (dalej: „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”). W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się, wyrażeniem zgody na treść i zobowiązaniem się do stosowania do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 7. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs organizowany jest w okresie od 10 kwietnia do 3 lipca 2023 r. w 6 edycjach tygodniowych tj. w tyg. 15, 16, 17, 19, 20, 21.
 2. Uczestnik może brać udział w każdej edycji konkursowej.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
  1. zamieścić pod postem konkursowym minimum jedno zdjęcie przedstawiające realizowane przez Uczestnika prace budowlane, przy wykorzystaniu produktów Isover, Rigips i/lub Weber wraz z ich identyfikacją np. opakowaniem. Przy czym na zdjęciu mogą być widoczne wyłącznie produkty marek Isover, Rigips i/lub Weber. Zdjęcia, które będą zawierały widoczne produkty innych marek konkurencyjnych, nie będą brane pod uwagę przy podsumowaniu wyników i mogą być wykluczone z konkursu, a zdjęcie i wpis mogą być usunięte przez Organizatora
  2. wpisać pod zdjęciem rodzaj prac wykończeniowych zrealizowanych przy użyciu produktów Rigips (ściany, sufity), produktów Isover (prace izolacyjne na poddaszach, ścianach, sufitach) lub produktów Weber przy realizacji prac budowlanych (posadzki, hydroizolacje, tynki zewnętrzne, fasady, podłogi).
 4. Poprzez zamieszczenie zdjęcia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik potwierdza, że posiada zgodę Właściciela/Zarządcy Obiektu na przekazanie zdjęcia Organizatorowi i wykorzystanie ich zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz, że nie narusza to praw osób trzecich.
 5. Uczestnicy mogą brać udział w każdej edycji Konkursu od momentu publikacji informacji o każdej edycji na facebook.com do godziny 23:59 w dniu zakończenia danej edycji. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W ramach podsumowania każdej edycji konkursu zostanie wyłonionych 10 laureatów nagrody typu 1, a po zakończeniu całego konkursu – 3 laureatów nagrody głównej.
 7. Nagroda typu 1 przewidziana w Konkursie (dalej: „Nagroda”) to: komplet ubrań roboczych i gadżetów do pracy, o łącznej szacowanej wartości dla Uczestnika 199,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Nagroda główna w konkursie to spodnie robocze marki Snickers o szacowanej wartości dla Uczestnika 400.00 zł brutto (słownie: czterysta złotych).
 8. Organizator informuje, że Nagrody przyznane w ramach Promocji stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi), zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i podlegają opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych wynikających odpowiednio z przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 3 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W terminie do pięciu dni roboczych od momentu zakończenia każdej edycji konkursu, zostaną podsumowane wyniki. tj. spośród zamieszczonych po postem konkursowym zdjęć zostanie wybranych 10 laureatów nagrody typu 1. Jury w składzie 3 osobowym (przedstawiciel Działu Marketingu, Działu Sprzedaży, Działu Technicznego) wyłoni spośród Uczestników laureatów, których zdjęcia i opisy za co cenią produkty marek Isover, Rigips i Weber będą najbardziej kreatywne i najciekawsze.
 2. W terminie do 30 czerwca Organizator zaprosi na swoich profilach FB Isover, Rigips, Weber firmy wykonawcze do quizu wiedzy na temat produktów Isover, Rigips i Weber. 3 laureatów, którzy odpowiedzą najszybciej i poprawnie na co najmniej 8 pytań z quizu, otrzyma nagrodę główną.   
 3. Laureaci wszystkich nagród, zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem oznaczenia @.... pod postem konkursowym na profilu FB, na którym będzie odbywał się konkurs. Następnie Organizator poprosi laureatów o kontakt, celem uzupełnienia danych na potrzeby realizacji Nagrody (imię, nazwisko, adres uczestnika, dane kontaktowe).
 4. Każdemu laureatowi przysługuje jedna Nagroda w jednej edycji oraz maksymalnie jedna nagroda główna.
 5. Jeśli laureat nie odpowie na wiadomość Organizatora, o której mowa w ust. 1 powyżej w ciągu 48 h od daty nadania wiadomości przez Organizatora, utraci on prawo do Nagrody, zaś Organizator dysponuje wówczas uprawnieniem do wyłonienia innego laureata i przyznania mu Nagrody zgodnie z odpowiednim zastosowaniem postanowień Regulaminu.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie. Nie istnieje możliwość wypłaty wartości Nagrody w gotówce ani przeniesienia jej wartości na inne cele.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie e-mail kierowanego na adres: isover-rigips-weber@saint-gobain.com, w temacie maila proszę dopisać reklamacja „Konkurs Doskonały Duet”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację oraz okoliczność będącą podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej odbioru.

 § 5 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z konkursem zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.,                               ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa w siedzibie Organizatora.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W sprawach spornych rozstrzyganych na drodze sądowej zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz właściwych przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: isover-rigips-weber@saint-gobain.com w temacie maila należy wpisać konkurs „Doskonały Duet”.

 

[Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu]

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kim jesteśmy?

Twoje dane są administrowane przez Saint-Gobain Construction Products Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, KRS 0000086064, zwanej dalej „Administratorem”.

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • listownie: ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice,
 • e-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com,
 • telefonicznie pod numerem: +48 32 3396300.

 

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia w dowolnym momencie zgód na otrzymywanie informacji handlowych. Zgody te możesz cofnąć, kontaktując się z nami i składając oświadczenie o odwołaniu zgód na powyższe dane kontaktowe.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursie o nazwie „Doskonały Duet” (zwanym dalej: „Konkursem”), przyznania i wydania nagród za udział w Konkursie oraz wykonania obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu – przez czas niezbędny do organizacji Konkursu oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na nas, w tym także obowiązków podatkowych, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wynikać z organizacji Konkursu,
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, w tym w związku z organizowanym Konkursem, a także badaniu poziomu satysfakcji – przez czas prowadzenia przez nas tych działań albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 3. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Ci informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziesz mógł wziąć udziału w Konkursie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniem płatności za uczestnictwo w Konkursie oraz wydaniem nagród,
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym związanego z organizacją Konkursu oraz mającego na celu promocję naszych produktów lub usług, a także badaniu poziomu satysfakcji.

 1. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub wiadomości SMS na Twój numer telefonu podstawą prawną przetwarzania danych będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w związku z udzielaną zgodą na otrzymywanie komunikatów marketingowych.
 2. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w drodze połączeń głosowych, podstawą prawną przetwarzania danych będzie również art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 3. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołaćJeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. Odwołanie zgody nie ma wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, które następowało przed odwołaniem zgody.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain wspomagającym proces,
 2. agencjom marketingowym,
 3. dostawcom narzędzi i platform służących zarejestrowaniu się do udziału w Konkursie,
 4. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości mailowych,
 5. dostawcom narzędzi służących celom analitycznym i statystycznym,
 6. podmiotom obsługującym badanie poziomu satysfakcji,

Czy dane będą transferowane poza EOG?

Z uwagi na to, że Administrator posiadają powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

 

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj