REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKI Z SAINT-GOBAIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, na jakich organizowany jest konkurs pod nazwą MIKOŁAJKI (dalej: „Konkurs”)
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, KRS 0000086064 (dalej: „Organizator”).
 3. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”). W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się, wyrażeniem zgody na treść i zobowiązaniem się do stosowania do postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 7. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik musi opublikować w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie z produktem marki WEBER
 2. Post konkursowy zostanie opublikowany na oficjalnym profilu WEBER dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/SaintGobainWeberPolska
 3. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie od momentu publikacji postu konkursowego na FB, do godziny 23:59 w dniu zakończenia Konkursu tj. 10.12.2021. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Facebook usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp, na skutek naruszenia regulaminu serwisu Facebook.
 5. Spośród wszystkich osób biorących udział w Konkursie, wyłonionych zostanie 30. laureatów, którzy prześlą, w ocenie jury składającego się z trzech przedstawicieli Organizatora, zdjęcie lub film z produktem marki WEBER, które zostanie uznane za  najbardziej atrakcyjne estetycznie, kreatywne, dobrze obrazujące produkt WEBER oraz na zdjęciu lub filmie nie będą występować marki obce.
 6. Nagrody przewidziane w Konkursie (dalej: „Nagrody”) to: Bon towarowy o wartości 25 zł do sklepu Żabka.

§ 3 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organizator, w terminie trzech dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu, wyłoni spośród uczestników laureatów w oparciu o kryterium wskazane w Regulaminie oraz powiadomi ich o wygranej za pośrednictwem komentarza pod odpowiedzią konkursową w serwisie Facebook. Następnie, Organizator poprosi laureata o kontakt w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook celem uzupełnienia danych adresowych na potrzeby dostarczenia nagrody (imię, nazwisko, adres do wysyłki Nagrody).
 2. Jeśli laureat nie odpowie na wiadomość z prośbą o podanie danych osobowych w ciągu 48 h od daty nadania wiadomości przez Organizatora, utraci on prawo do Nagrody, zaś Organizator dysponuje wówczas uprawnieniem do wyłonienia innego laureata i przyznania mu Nagrody zgodnie z odpowiednim zastosowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Organizatora odpowiednich danych laureata.
 4. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem przez laureata niewłaściwych danych kontaktowych, Uczestnik traci uprawnienie do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie. Nie istnieje możliwość wypłaty wartości Nagrody w gotówce ani przeniesienia jej wartości na inne cele.
 6. W odniesieniu do Nagrody przyznanej w Konkursie, Organizator przyznaje laureatowi Konkursu również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11.11 % wartości Nagrody. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10 % wartości Nagrody) zostanie każdorazowo zaliczona i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. Uczestnik nie dysponuje roszczeniem wobec Organizatora o wypłatę ww. nagrody pieniężnej bezpośrednio na swoją rzecz, a tym samym może być ona rozliczona jedynie w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora na adres: Saint-Gobain Construction Products Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice,
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację oraz okoliczność będącą podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej odbioru.

 § 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z konkursem zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem Saint-Gobain Construction Products Polska sp.  z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W sprawach spornych rozstrzyganych na drodze sądowej zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz właściwych przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: Weber.Kontakt@saint-gobain.com

 

Załączniki

Załącznik nr 1

Kim jesteśmy?

Twoje dane są administrowane przez Saint-Gobain Construction Products Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, KRS 0000086064, zwanej dalej „Administratorem”.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Okrężna 16 , 44-100 Gliwice,
e-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com
telefonicznie pod nr: +48 32 339 63 00

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursie o nazwie MIKOŁAJKI (zwanym dalej: „Konkursem”), przyznania i wydania nagród za udział w Konkursie oraz wykonania obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu – przez czas niezbędny do organizacji Konkursu oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na nas, w tym także obowiązków podatkowych, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wynikać z organizacji Konkursu,
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, w tym w związku z organizowanym Konkursem, a także badaniu poziomu satysfakcji – przez czas prowadzenia przez nas tych działań albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziesz mógł wziąć udziału w Konkursie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniem płatności za uczestnictwo w Konkursie oraz wydaniem nagród,
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym związanego z organizacją Konkursu oraz mającego na celu promocję naszych produktów lub usług, a także badaniu poziomu satysfakcji.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain wspomagającym proces,
 2. agencjom marketingowym,
 3. dostawcom narzędzi i platform służących zarejestrowaniu się do udziału w Konkursie,
 4. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości mailowych,
 5. dostawcom narzędzi służących celom analitycznym i statystycznym,
 6. podmiotom prowadzącym hotele,
 7. podmiotom świadczącym usługi organizacji wycieczek i podróży, w tym także podmiotom wspomagającym w uzyskaniu wizy i innych dokumentów niezbędnych do odbycia podróży,
 8. podmiotom prowadzącym linie lotnicze,
 9. organom i instytucjom, których udział jest niezbędny w celu uzyskania wizy lub innych dokumentów uprawniających do podróży,
 10. podmiotom obsługującym badanie satysfakcji.

Czy dane będą transferowane poza EOG?

Z uwagi na to, że Administrator posiadają powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

W przypadku, gdy otrzymaną przez Ciebie nagrodą w Konkursie jest wycieczka do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Twoje dane osobowe, mogą zostać lub będą przekazane poza EOG w zakresie niezbędnym do umożliwienia Ci wzięcia udziału w tej wycieczce, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów w zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych znajdziesz pod adresem https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl.

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

 

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj