weber.tec EP 11

Poprzednia nazwa: Deitermann Harz EP 11
Weber

Rozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Minimalna temperatura otoczenia oraz podłoża, w których wykonywane są prace nie powinna być mniejsza od +10°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Bezpośrednio po nałożeniu żywicy weber.tec EP 11 na powierzchniach mineralnych o wilgotności powyżej 4% (ale mniej niż 6%) należy unikać nagrzewania powierzchni (np. na skutek działania promieni słonecznych), ponieważ szybkie odparowanie wilgoci i rozpuszczalnika może spowodować powstanie pęcherzy. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czas obróbki: ok. 8 godzin przy +20°C
Pełna odporność po:  7 dniach przy +20°C 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec EP 11 (Harz EP 11) jest reaktywną żywicą epoksydową, zawierającą rozpuszczalnik.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 11 jest przeznaczona do wykonywania barwnych, cienkich powłok malarskich na starych i nowych podłożach mineralnych. Można ją również stosować na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym. Przykładowe obszary zastosowań to: powierzchnie hal przemysłowych, parkingów, miejsca tankowania pojazdów, chodniki dla ruchu pieszego, a także powierzchnie ścian. Nadaje się również do wykonywania ochronnych powłok konstrukcji zapór, śluz, jazów, zbiorników. Powłoka wykonana z żywicy weber.tec EP 11 jest trwale odporna na temperaturę do +80°C (otoczenie wilgotne). W suchym otoczeniu odporność ta jest wyższa. Dzięki swoim właściwościom żywica wnika głęboko w podłoże wypełniając jego pory i kapilary. Żywica jest odporna na działanie wielu związków chemicznych, w tym również na środki chemiczne stosowane do odladzania powierzchni komunikacyjnych. Właściwości weber.tec EP 11 pozwalają na stosowanie jej na podłożach o podwyższonej powierzchniowej wilgotności do 6%.

Najważniejsze właściwości produktu

  • paroprzepuszczalność
  • wysoka odporność na ścieranie
  • wysoka odporność na agresywne media

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).  Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj