Jak projektować podłogi na gruncie i ściany piwnic, by spełnić wymagania Warunków Technicznych 2021?

Ściany, stropy, dach i fundamenty to najważniejsze konstrukcyjne elementy budynku. Połączenie budynku z gruntem posiada od początku roku 2021 zaktualizowane wymagania cieplno-wilgotnościowe. Co to zmienia przy projektowaniu poziomych przegród zewnętrznych w obiekcie budowlanym?

hydroizolacja podłogi

Ściany, stropy, dach i fundamenty to najważniejsze konstrukcyjne elementy budynku. Stropy - w tym strop nad piwnicą, czy podłoga na gruncie - będące poziomymi przegrodami zewnętrznymi oddzielają formalnie, akustycznie i termicznie kondygnacje, jak też przenoszą obciążenia na elementy pionowe obiektu. Co istotne, rolą podłogi na gruncie jest oddzielanie wnętrza domu od otaczającego go środowiska zewnętrznego.
Poziome przegrody zewnętrzne stanowią zintegrowane elementy budynku. Projektowanie tych fragmentów obiektu opiera się na zagadnieniach z budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, ale też powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.
Od 1 stycznia 2021 obowiązują zaś nowe wymagania cieplno-wilgotnościowe. Wszelkie szczegółowe informacje możemy na ten temat znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r. poz. 2285).
Obecnie budynki obowiązują ostateczne wartości graniczne zawarte we wspomnianym rozporządzeniu, również dotyczy to współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/Umax [W/(m2·K)] dla pojedynczych przegród zewnętrznych, jak też dla obiektu budowlanego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP(max) [kWh/(m2·rok)].
Uwagę projektantów zwraca kwestia wymogów dotyczących obecnie wymaganego połączenia budynku z gruntem. Dotyczy to posadzki na gruncie, ściany fundamentowej, izolacji cieplnej i izolacji przeciwwilgociowej. Bardzo istotne jest staranne konstruowanie złącza istniejącego na styku podłogi na gruncie.

Jak powinien wyglądać dobór elementów przegród stykających się z gruntem w myśl WT2021?

§ 315.

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowa w budynkach oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania.

§ 316.

1. Budynek posadowiony na gruncie, na którym poziom wód gruntowych może spowodować przenikanie wody do pomieszczeń, należy zabezpieczyć za pomocą drenażu zewnętrznego lub w inny sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem.

2. Ukształtowanie terenu wokół‚ powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od budynku.

§ 317.

1. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową.

2. Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu.

§ 318.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.

Co w praktyce oznaczają nowe zapisy prawa budowlanego?

W odróżnieniu od wytycznych zawartych w Warunkach Technicznych dotyczących np. właściwości termicznych ścian i dachów (gdzie szczegółowo określono wymagane wartości wskaźnika przenikania ciepła U), zapisy dotyczące parametrów wilgotnościowych przegród poziomych mają inny charakter. Z jednej strony jest to charakter ogólniejszy (bo bez liczb), z drugiej - jednoznacznie podkreślono, że niedopuszczalne są wszelkie błędy w sztuce budowlanej wynikające z nieodpowiedniego doboru materiału czy braku należytej dbałości na etapie projektu, adaptacji do warunków terenowych i atmosferycznych. 

Szeroka oferta rozwiązań Weber dedykowanych do zróżnicowanych wymagań konkretnych projektów i budów w znaczącym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia pierwszej z tych sytuacji, czyli zastosowania produktu nieodpowiedniego dla danego budynku bądź po prosto o zbyt słabych parametrach. Więcej o hydroizolacjach: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacja-fundamentow 

W razie wątpliwości co do optymalnego rozwiązania pomocą służą nasi inżynierowie dostępni pod adresem doradcy.techniczni@saint-gobain.com

Jakie cechy ma dobra hydroizolacja?

System hydroizolacyjny dedykowany fundamentom powinien charakteryzować się bardzo wysoką elastycznością, która umożliwia mostkowanie rys, i odpowiednią przyczepnością do podłoża. Warto także zwrócić uwagę na czas wysychania – im krótszy tym lepiej, ponieważ nie trzeba obawiać się, że ewentualne opady deszczu zmyją świeżo położoną izolację. 

W przypadku hydroizolacji fundamentów istotnym czynnikiem jest także zachowanie odpowiedniego, zgodnego z wytycznymi producenta zużycia produktu, które w sposób bezpośredni związane jest z grubością nakładanej powłoki i pozostałością suchej masy. Weber ma w swojej ofercie produkty o wysokiej pozostałości suchej masy po związaniu: weber.tec 920 - 80 proc., a Superflex 10 aż 90 proc.

Do zalet produktów hydroizolacyjnych należy uniwersalność, czyli możliwość aplikacji na niemal każdym podłożu mineralnym: z betonu, kamienia, cegły, gazobetonu, bloczków silikatowych, pustaków ceramicznych, a nawet na starym murze.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj