Ochronę budynku przed działaniem wód gruntowych zalicza się do jednych z ważniejszych a zarazem wymagających bardzo dużej dokładności prac budowlanych. Miejscami szczególnie narażonymi na działanie wody są fundamenty a klucz do ich skutecznego i trwałego zabezpieczenia stanowi zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych, wybór właściwych rozwiązań konstrukcyjnych oraz fachowe wykonanie.

Hydroizolacje fundamentów trwale zabezpieczają ich powierzchnie wytrzymując obciążenia wilgocią oraz wodą gruntową, zarówno przy wykonywaniu izolacji pierwotnej jak i wtórnej. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty chronią mur przed zawilgoceniem, a dzięki temu także przed rozwojem mikroorganizmów i innych form korozji biologicznej na powierzchni ściany.

Jak woda działa na fundamenty?

Wyróżnia się cztery rodzaje obciążeń wilgocią lub wodą gruntową działające na konstrukcję fundamentów budynków zagłębionych w gruncie: 

 • obciążenie wilgocią gruntową – niewielkie, dotyczy wilgoci naturalnie występującej w gruncie, która przesiąka przez grunty niespoiste zalegające od rzędnej terenu do poziomu niższego niż posadowienie obiektu;
 • obciążenie niespiętrzającą się wodą infiltracyjną – w takiej sytuacji skuteczną ochronę izolacji przed naporem wody stanowi powłoka o mniejszej grubości i wykonanie drenażu w poziomie posadowienia obiektu;
 • obciążenie spiętrzającą się wodą infiltracyjną (w sytuacji kiedy woda opadowa pozbawiona jest swobodnego spływu wzdłuż ściany budynku);
 • obciążenie wodą gruntową pod ciśnieniem – tak samo silnie jak spiętrzająca się woda infiltracyjna działa na izolację; odpowiednie zabezpieczenie stanowią w obu przypadkach masy polimerowo-bitumiczne.

Dobór izolacji powinien odbywać się indywidualnie dla każdego przypadku, niezależnie od tego, czy jest ona wykonywana po raz pierwszy, czy ma charakter zabezpieczenia wtórnego.

Jak współpracuje system do hydroizolacji?

Celem hydroizolacji jest otrzymanie szczelnej, trwałej, elastycznej oraz odpornej na działanie wody i wilgoci powłoki. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe przy zastosowaniu systemowego rozwiązania opartego o materiały z tej samej grupy. W ofercie Weber taką funkcję spełniają masy polimerowo-bitumiczne weber.tec Superflex 10 i weber.tec 920 i grunt weber.tec 901 (Eurolan 3K).

Działanie systemowe, w oparciu o produkty które dobrze się uzupełniają, gwarantuje prawidłowe uszczelnienie miejsc wymagających szczególnej ochrony, głównie detali i newralgicznych części konstrukcji, np. styku ścian fundamentowych z ławami bądź płytami fundamentowymi.

Jakie cechy ma dobra hydroizolacja?

System hydroizolacyjny dedykowany fundamentom powinien charakteryzować się bardzo wysoką elastycznością, która umożliwia mostkowanie rys, i odpowiednią przyczepnością do podłoża. Warto także zwrócić uwagę na czas wysychania – im krótszy tym lepiej, ponieważ nie trzeba obawiać się, że ewentualne opady deszczu zmyją świeżo położoną izolację. 

W przypadku hydroizolacji fundamentów istotnym czynnikiem jest także zachowanie odpowiedniego, zgodnego z wytycznymi producenta zużycia produktu, które w sposób bezpośredni związane jest z grubością nakładanej powłoki i pozostałością suchej masy. Weber ma w swojej ofercie produkty o wysokiej pozostałości suchej masy po związaniu: weber.tec 920 - 80 proc., a Superflex 10 aż 90 proc.

Do zalet produktów hydroizolacyjnych należy uniwersalność, czyli możliwość aplikacji na niemal każdym podłożu mineralnym: z betonu, kamienia, cegły, gazobetonu, bloczków silikatowych, pustaków ceramicznych, a nawet na starym murze.

Hydroizolacja fundamentów krok po kroku

Prawidłowe wykonanie izolacji pozwoli na lata zapewnić solidną ochronę fundamentów przed wodą, wilgocią czy też agresywnymi związkami chemicznymi występującymi w glebie. Eksperci Weber, by promować dobre praktyki wykonawcze, przygotowali schemat systemu hydroizolacji fundamentów – na przykładzie zastosowania izolacji polimerowo-bitumicznej.

 1. Przygotowanie fundamentu

  Fundament powinien być wykonany zgodnie z projektem budynku.

  Podłoże pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.

  Ściana fundamentowa musi być równa, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża zaokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę (wyoblenie). Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny należy wypełnić.

  Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym. 

 2. Izolacja pozioma fundamentów

  Izolację poziomą wykonujemy z hydroizolacji mineralnej, która zabezpiecza beton przed kapilarnym podciąganiem wody oraz poprawia przyczepność pomiędzy fundamentem a ścianą. Do tej pracy rekomendowanym systemowym produktem jest weber.tec 824.

  weber.tec 824 nakładaj za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć warstwę o grubości nie większej niż 1 mm (zużycie 1,4 kg/m2). Należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy – minimalna grubość powłoki po wyschnięciu powinna wynosić 2 mm. Drugą warstwę (i kolejne) nakładaj, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu

 3. Gruntowanie ściany fundamentowej

  Po oczyszczeniu podłoża wykonaj gruntowanie preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanoś ręcznie (szczotka, pędzel, wałek). Możliwe jest nakładanie natryskowe. Proporcje rozcieńczenia wynoszą wtedy (objętościowo) – 1 część weber.tec 901 na 15 części czystej wody.

  Można też użyć weber.tec bitumal rozcieńczony z wodą w stosunku od 1:1 (1 część weber.tec bitumal na 1 część wody) do 1:6.

  Pamiętaj, aby przestrzegać instrukcji i wskazówek znajdujących się na opakowaniu produktu i kartach technicznych.

 4. Izolacja bitumiczna

  weber.tec Superflex 10 nakładaj przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) zatop wkładkę zbrojącą - siatkę z włokna nr 2.

  weber.tec Superflex 10 osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych lub termoizolacyjnych i dalszych prac.

 5. Wklejamy siatkę zbrojącą (opcjonalnie)

  Siatka z włókna szklanego (opcjonalnie) – pomocna przede wszystkim do kontroli grubości wykonanej izolacji;

 6. Układamy płyty styropianowe

  Styropian o wysokiej wytrzymałości (np. styrodur) – ma za zadanie zarówno ocieplić konstrukcję, jak i chronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi np. zarysowaniem. Styropian należy przykleić na suchą izolację za pomocą tego samego produktu, z którego została wykonana izolacja. Styropian trzeba podciąć w odpowiedni sposób, aby dobrze przylegał do łączenia ze ścianą. weber.tec bitumal jest produktem, który nie degraduje styropianu i może być użyty zarówno jako izolacja jak i do przyklejania płyt.

 7. Warstwa wykończeniowa

  Warstwy posadzkowe: folia polietylenowa, siatka stalowa, jastrych, zaprawa klejowa, płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania, panel izolacyjno-drenażowy.

Zobacz film - hydroizolacja fundamentów

Dokumenty i ulotki

Zobacz artykuły

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj