Oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody czy przepompownie to ważne obiekty infrastrukturalne umożliwiające efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową.

Betonowe konstrukcje oczyszczalni

Większość strategicznych obiektów w oczyszczalniach to konstrukcje żelbetowe. Beton pozostający w bezpośrednim kontakcie ze ściekami i zanieczyszczoną wodą musi wiele znieść i wymaga szczególnej ochrony.

W standardowych warunkach beton zużywa się powoli i przez długi czas nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jednak w obiektach gospodarki wodno-ściekowej ten materiał konstrukcyjny jest narażony na oddziaływanie silnie destrukcyjnych czynników o różnym charakterze.

Co niszczy beton?

Wśród szeregu obciążeń wpływających na kondycję i trwałość betonowych konstrukcji w oczyszczalniach można wyróżnić trzy najważniejsze grupy:

 • czynniki chemiczne
  zawarte w ściekach, osadach ściekowych i agresywnych oparach, które oddziałują na beton z różną intensywnością,
 • obciążenia mechaniczne
  na powierzchni betonu w obszarze toru jezdnego zgarniacza, progów i stref turbulencji,
 • obciążenia związane ze zmianami temperatury
  cykl zamarzanie/rozmarzanie w strefie zmiennego zwierciadła ścieków i w obrębie elementów betonowych znajdujących się nad powierzchnią ścieków.

Jak chronić betonowe konstrukcje?

Te zróżnicowane obciążenia należy bezwzględnie wziąć pod uwagę przy projektowaniu, budowie, przebudowie czy renowacji oczyszczalni ścieków. Dla zapewnienia odpowiedniej trwałości oraz długoletniego i bezawaryjnego funkcjonowania betonowej infrastruktury konieczne jest:

 • zastosowanie betonu odpowiedniej klasy,
 • optymalny dobór powłok ochronnych,
 • uwzględnienie na etapie projektowania zaostrzonych ograniczeń dotyczących szerokości rozwarcia rys dla konstrukcji betonowej.

Zobacz jak zabezpieczać i naprawiać oczyszczalnię ścieków

Jakie żywice do ochrony zbiorników oczyszczalni ścieków?

Powłoki żywiczne wykonane w systemie Weber Deitermann tworzą gładką, odporną na chemikalia powierzchnię. Przez taką warstwę ochronną nie przedostaną się żadne agresywne substancje, a betonowe wnętrze będzie skutecznie zabezpieczone przed niszczeniem.

Hydroizolacja mineralna zbiornika oczyszczalni

Skuteczne zabezpieczenie betonowych wnętrz zbiorników w oczyszczalniach ścieków komunalnych można wykonać nie tylko z użyciem żywic, ale także przy zastosowaniu powłok mineralnych.

Renowacja dna zbiornika oczyszczalni

Aby zbiorniki w oczyszczalniach spełniały swoje funkcje, każdy ich element musi być w idealnym stanie. Newralgiczne punkty tych obiektów to m.in. dno zbiornika.

Jak chronić koronę zbiornika oczyszczalni ścieków?

Jak zabezpieczyć koronę toru jezdnego systemem żywicznym.

Hydroizolacja zbiorników oczyszczalni od zewnątrz

Bez jakiejkolwiek ochrony już po dość krótkim czasie na betonowej powierzchni pojawią się wykwity i złuszczenia. Zabezpieczenie konstrukcji betonowych od zewnątrz jest więc koniecznością. Zobacz, jakie produkty wybrać.

Ścieki, chemia i beton

Znaczna część betonowych konstrukcji w oczyszczalniach pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze ściekami. W takich warunkach uszkodzenia betonu powstają na skutek agresji chemicznej i biologicznej oraz osadzania się agresywnego kondensatu i erozji.

Toksyczne ścieki, trujące związki chemiczne i niebezpieczne substancje stanowią „naturalne” otoczenie dla betonowych powierzchni zbiorników i kanałów w każdej oczyszczalni.

Agresywne ścieki

Poziom agresywności ścieków zależy przede wszystkim od rodzaju i koncentracji materiałów w nich zawartych, a także od temperatury. Czynniki te, poprzez reakcje chemiczne zachodzące w trakcie procesu oczyszczania, wpływają na wartość pH i twardość wody.

W zależności od pochodzenia ścieki wykazują:

 • kwaśny odczyn pH – wywołany przez kwasy organiczne i nieorganiczne oraz substancje pochodzące np. z rzeźni, zakładów przetwórstwa mięsnego czy mleczarni,
 • zasadowy odczyn pH – powstaje na skutek oddziaływania środków czyszczących czy ścieków z browarów.

Procesy chemiczne w oczyszczalniach ścieków

Przy rozkładzie związków organicznych powstaje siarkowodór (H2S), który w kontakcie z wodą utlenia się do kwasu siarkowego. Kwas ten reaguje z kamieniem cementowym i niszczy go. Zewnętrzną oznaką tego zjawiska jest rakowata, pokryta wżerami powierzchnia betonu.

Oprócz szkodliwego działania kwasu, poważnym obciążeniem dla betonowej infrastruktury jest również dwutlenek węgla (CO2), który powstaje w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Szczególnie wysokie koncentracje dwutlenku węgla występują:

 • nad napowietrzonymi osadnikami piasku,
 • nad osadnikami z osadem czynnym,
 • w strefie gazu w zbiornikach fermentacyjnych.

Z kolei odpryski betonu nad skorodowanym zbrojeniem to szkody wynikające z intensywnej karbonatyzacji betonowej otuliny stali zbrojeniowej.

Najpierw naprawa, potem ochrona

Modernizację oczyszczalni należy zacząć od naprawy istniejących uszkodzeń. Pierwszy krok w tym procesie stanowi wybór optymalnej technologii naprawy oraz dedykowanych produktów.

Weber proponuje kompletny system zapraw PCC do renowacji betonowych powierzchni pionowych i poziomych w obiektach gospodarki wodnościekowej. Dopiero na tak naprawioną powierzchnię można aplikować powłoki ochronne zabezpieczające przed postępującą destrukcją.

Rodzaj i skala uszkodzeń betonowej infrastruktury w oczyszczalniach zależy od:

 • właściwości korozyjnych substancji zawartych w ściekach,
 • jakości użytego betonu,
 • zabezpieczeń zastosowanych do ochrony betonowych powierzchni.

Mimo wysokich parametrów wytrzymałościowych i użytkowych żelbet jest materiałem dość wrażliwym na uszkodzenia i defekty powstałe podczas prac budowlanych. Na tym etapie mogą powstać w betonie pustki powietrzne, ubytki, raki, rysy itp.

Z kolei podczas eksploatacji i regularnej pracy oczyszczalni konstrukcje betonowe niszczeją w wyniku oddziaływania szkodliwych związków zawartych w ściekach i w powietrzu. Na betonowych powierzchniach pojawiają się odpryski i ubytki, które z reguły są skutkiem korozji stali zbrojeniowej.

Systemowa renowacja betonu z Weberem

Aby przywrócić skorodowanym betonowym konstrukcjom pierwotne właściwości i wygląd, warto zastosować sprawdzone rozwiązania systemowe. System Weber Deitermann do napraw konstrukcji betonowych tworzą 4 produkty:

1. Mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa sczepna weberep KB duo

Gotowa mieszanka mineralna, która po zarobieniu wodą tworzy zaprawę o konsystencji gęstej śmietany. Służy do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte fragmenty zbrojenia, a jednocześnie zapewnia optymalną przyczepność pomiędzy nanoszoną zaprawą naprawczą a odsłoniętymi fragmentami zbrojenia i betonowym podłożem.

2. Zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista weberep R4 duo

Zaprawa naprawcza klasy R4 o najwyższych parametrach wytrzymałościowych (zgodnie z normą PN-EN 1504-3 dla zapraw naprawczych do betonu) i szpachlówka w jednym. Produkt w postaci gotowej mieszanki mineralnej do zarobienia wodą. Do stosowania jako zaprawa naprawcza (o maksymalnej grubości warstwy do 50 mm w jednym cyklu roboczym) oraz jako zaprawa szpachlowa do wyrównywania podłoża pod powłoki ochronne (minimalna grubość warstwy to 1 mm).

3. Zaprawa naprawcza weber.rep 754 (Cerinol RM)

1-komponentowa, cementowa, zmodyfikowana polimerami zaprawa do uzupełniania ubytków betonu.

4. Szpachlówka drobnoziarnista weber.rep 755 (Cerinol OF)

1-komponentowa, cementowa, zmodyfikowana polimerami zaprawa drobnoziarnista do wyrównania powierzchni betonu. Służy do wykonywania gładkiego podłoża pod różne systemy powłok.

Schemat naprawy konstrukcji żelbetowej

Etapy prac:

 1. oczyść uszkodzone podłoże betonowe
 2. oczyść skorodowane zbrojenie
 3. nałóż dwie warstwy ochrony antykorozyjnej zbrojenia weberep KB duo
 4. nanieś warstwę sczepną weberep KB duo
 5. nanieś warstwę reprofilacyjną weberep R4 duo
 6. wyrównaj powierzchnię zaprawą szpachlową weberep R4 duo
 7. zabezpiecz reperowaną powierzchnię odpowiednią powłoką ochronną

Zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

Betonowe zbiorniki to najważniejsze elementy infrastruktury każdej oczyszczalni. Ich trwałość gwarantuje efektywną pracę całej oczyszczalni oraz bezproblemowe filtrowanie i neutralizację ścieków, które mogą być bez szkody odprowadzone z powrotem do środowiska.

Osadniki pierwotne i wtórne, zbiorniki oczyszczania biologicznego, zbiorniki biogazu, komory fermentacyjne, piaskowniki i odtłuszczacze tworzą pakiet rezerwuarów biorących udział w wieloetapowym procesie oczyszczania ścieków. Każdy z tych pojemników jest wystawiony na oddziaływanie czynników wewnętrznych (ścieki) i zewnętrznych (warunki atmosferyczne, warunki wodnogruntowe).

Aby tym zbiornikom zapewnić trwałość, konieczne jest kompleksowe podejście do ich renowacji i zabezpieczenia. Rezerwuary należy zabezpieczyć zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Systemowa ochrona zbiorników z Weberem

Zbiorniki w oczyszczalniach ścieków trzeba zabezpieczyć ekstremalnie szczelnymi materiałami, które są odporne na bezpośrednie oddziaływanie agresywnych substancji zawartych w ściekach i kondensatach. Do takich zadań specjalnych służą systemy Weber tworzące powłoki ochronne dla betonu:

 • system żywiczny bazujący na żywicach syntetycznych,
 • system mineralny oparty na mikrozaprawach uszczelniających.

Systemy te gwarantują skuteczne i trwałe zabezpieczenie każdej powierzchni zbiorników – ich wnętrza, korony i ścian zewnętrznych.

To, które rozwiązanie systemowe sprawdzi się najlepiej, zależy od tego, z jaką strefą zbiornika mamy do czynienia, jaka jest jego konstrukcja oraz przeznaczenie.

Schemat kompleksowego zabezpieczenia konstrukcji zbiornika

 1. Beton
 2. Dno zbiornika – dedykowana ochrona
 3. Powłoka ochronna – system żywiczny lub mineralny
 4. Powłoka ochronna – system żywiczny
 5. Korona zbiornika – dedykowana ochrona
 6. Zewnętrzna powłoka ochronna
 7. Hydroizolacja zbiornika

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniu oszczyszczalni

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj