Regulamin usługi

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500 PLN, NIP: 522-01-01-585, Regon: 011114850; telefony: 801 620 000, adres e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com, strona internetowa: www.pl.weber
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. SGCPP - Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
  2. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
  3. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem www.pl.weber
  4. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  5. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  6. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  7. Usługa lub Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez SGCPP w ramach Portalu, opisane w części II niniejszego Regulaminu;
  8. środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
  9. Usługodawca – SGCPP;
  10. Usługobiorca lub Użytkownik - podmiot korzystający z usług SGCPP za pośrednictwem Portalu, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.
 4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części II niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach internetowych dotyczących danej Usługi, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.

 

II. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez SGCPP:
  1. Pliki do pobrania – Usługa polegająca na udostępnieniu przez SGCPP plików (dokumentów, plików dwg, plików BIM, opracowań, artykułów, katalogów, broszur). Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając przycisk „Pliki do pobrania” w zakładce Serwis>Do pobrania lub poprzez wyszukiwarkę, na stronie www.pl.weber
  2. Newsletter - Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu, szkoleniach, nowościach produktowych, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, dostępny jest na stronie głównej www.pl.weber. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 1. Aby skorzystać z usługi „Pliki do pobrania” Użytkownik musi założyć konto użytkownika, klikając link „Zaloguj”, następnie „Utwórz konto” w górnej części prawego marginesu Portalu, a następnie odebrać e-mail aktywacyjny i kliknąć w link w nim zawarty. Aktywacja konta jest wymagana przed pierwszym logowaniem na Portalu. Od momentu potwierdzenia rejestracji (założenia konta) Użytkownik może się zalogować na swoje konto.

 

III. Dodatkowe informacje o Usługach

 

 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez SGCPP.
 3.  Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies.
 4. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie użytkownika przesłane na adres e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com:
  1. przesłać użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
  2. poinformować użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 5. Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.

 

IV. Warunki świadczenia Usług

 

 1. SGCPP świadczy usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych SGCPP następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych SGCPP lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, SGCPP ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. SGCPP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem SGCPP.
 6. Niezależnie od powyższego SGCPP ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. SGCPP nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 7. SGCPP zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

 

V. Dane osobowe Usługobiorcy

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, typu użytkownika oraz adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do Usług.
 2. SGCPP oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich:
  • udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
  • nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz
  • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych SGCPP określa Polityka prywatności i plików cookies.

 

VI. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez SGCPP na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej www.pl.weber nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia SGCPP.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: kontakt.weber@saint-gobain.com bądź pisemnie - na adres SGCPP.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2018 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony http://www.pl.weber/regulamin-uslugi
 3. SGCPP zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.pl.weber i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez SGCPP.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj