weber.tec EP TE

Deitermann Harz EP TE
Weber

Dwuskładnikowa epoksydowa żywica do wykonywania powłok ochronnych

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. W przypadku nieko­rzystnych warunków cieplno-wilgotnościowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzew­czych lub/i osuszaczy powietrza. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.

Czas obróbki: ok. 100 minut przy +10°C
ok. 50 minut przy +20°C
ok. 25 minut przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 24-36 godzinach przy +10°C
12-16 godzinach przy +20°C
6-8 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po:  10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

Zużycie

jako powłoka ochrona - zależy od stanu podłoża, zwykle 400-500 g/m2 na 1 warstwę, łączne zużycie powinno wynosić przynajmniej 900 g/m2

jako zaprawa żywiczna - ok. 900 g/m2/1 mm gru­bości powłoki  

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec EP TE (Harz EP TE) - dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, tiksotropowa żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym. Wykonana z niej powłoka wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ścieranie oraz elastyczno­ścią. Żywica weber.tec EP TE ułożona w postaci gład­kiej powłoki doskonale nadaje się do utrzymania czy­stości oraz zabiegów odkażających powierzchnię. Żywica nie zawiera rakotwórczych związków smoły.

Najważniejsze właściwości produktu

  • twardoplastyczna postać
  • wysoka odporność na ścieranie
  • nie zawiera związków smoły  

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach